Καθηγητές και Αξιολόγηση Μαθησιακών Δυσκολιών

Image

Πώς αξιολογούν και αντιμετωπίζουν οι καθηγητές τους δυσλεξικούς μαθητές;

Είναι αλήθεια ότι, παρά τα επιμορφωτικά σεμινάρια, οι καθηγητές δεν γνωρίζουν για τις πολλές μορφές της δυσλεξίας και πώς αυτή πρακτικά εκδηλώνεται σε διάφορα μαθήματα.

Συνεπώς, δεν υπάρχει μια ομοιογενής και καθολική αντιμετώπιση και αξιολόγηση των μαθητών.

Για παράδειγμα,
δεν πρέπει να λαμβάνεται υπ’ όψιν το γραπτό αλλά σε πολλά σχολεία οι καθηγητές το λαμβάνουν!
Ή, δεν γνωρίζουν ποιος βαθμός αντιστοιχεί σε μια ικανοποιητική προφορική επίδοση ενός δυσλεξικού μαθητή στα Αρχαία και πώς αυτή ορίζεται.

Οι δυσκολίες των Εκπαιδευτικών

Έλλειψη επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών

Παρά το γεγονός ότι ένα μεγάλο ποσοστό μαθητών εμφανίζει Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες ή Δυσλεξία, οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί κυρίως της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Ακατάλληλα βιβλία

Με την έναρξη της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τα σχολικά εγχειρίδια ανεβαίνουν εξαιρετικά απότομα την κλίμακα νοηματικής πυκνότητας και γλωσσικής συνθετότητας με αποτέλεσμα οι μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες είτε να απέχουν από αυτά, είτε να χρειάζονται πολύωρη και κοπιαστική εμπλοκή των γονέων στη καθημερινή διαδικασία της μελέτης.

Οι μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες ή Δυσλεξία είναι πρακτικά αδύνατο να παρακολουθήσουν τα βιβλία του σχολείου, καθώς αυτά τους αγνοούν.

Αποτέλεσμα: Τα συνήθως πολύ έξυπνα στρώματα αυτά του μαθητικού πληθυσμού, να αποκλείονται από την γνώση!

Image

Ανεπαρκή Τμήματα Ένταξης

Σίγουρα οι μαθητές του Δημοτικού με Μαθησιακές Δυσκολίες ή Δυσλεξία εντάσσονται σε τμήματα Υποστηρικτικής Διδασκαλίας που στελεχώνονται από δασκάλους Ειδικής Αγωγής, οι οποίοι καταβάλλουν φιλότιμες προσπάθειες.

Το αποτέλεσμα όμως είναι άνισο, αφού τα τμήματα αυτά είναι λίγα και αποτελούνται από ετερόκλητες ομάδες παιδιών που χρήζουν μαθησιακής υποστήριξης χωρίς να μπορεί να επιτευχθεί ένα Εξατομικευμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα.