Δημοτικό Γυμνάσιο Αξιολόγηση Εκπαιδευτικό Υλικό Αποτελέσματα

Δυσλεξία

Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες

Διαταραχές
Λόγου και Ομιλίας

Υψηλής Λειτουργικότητας Επικοινωνιακές Διαταραχές

Χαμηλό Φυσιολογικό ή Οριακό Νοητικό Δυναμικό

Το Πρόγραμμα Αποκατάστασης σε αυτούς τους Μαθητές, αντλεί στοιχεία από τη Μεθοδολογία μας που αφορούν στην κατάκτηση των βασικών γνωστικών διαδικασιών αλλά και στη βελτίωση, στα πλαίσια του εφικτού και του δυνατού, της ικανότητας για

Στόχος είναι η μακροπρόθεσμη βελτίωση της λειτουργικότητάς τους στο κοινωνικό σύνολο.

Αποκατάσταση – Μεθοδολογία "Μαυροειδή"

Το Πρόγραμμα Διάγνωσης και Θεραπείας της Δυσλεξίας και των Μαθησιακών Δυσκολιών που εφαρμόζουμε επί σειρά ετών σε μαθητές του Δημοτικού, του Γυμνασίου και του Λυκείου, βασίζεται σε ειδική Μεθοδολογία, που το μεγαλύτερο μέρος της, έχει δημοσιευτεί σε επιστημονικά συνέδρια και περιοδικά.

Η χρησιμοποιούμενη Μεθοδολογία, έχει εφαρμοσθεί στη Θεραπεία δεκάδων παιδιών με Μαθησιακές Δυσκολίες και Δυσλεξία, με εξαιρετικά αποτελέσματα. Image

Χρησιμοποιούμενες Αρχές και Τεχνικές

Η Μεθοδολογία μας χρησιμοποιεί αρχές και τεχνικές από διαφορετικές συναφείς επιστήμες όπως

 • Γνωστική Ψυχολογία
 • Παιδαγωγική
 • Θεωρητική Γλωσσολογία
 • Κειμενο-Γλωσσολογία
 • Ψυχο-Γλωσσολογία και
 • Φιλολογία.

Μεθοδολογικά Πρότυπα Αποκατάστασης

Η Μεθοδολογία αυτή επιβάλλει μεθοδολογικά πρότυπα στην Αποκατάσταση, που μόνο ο ξεχωριστός τρόπος σκέψης των μαθητών με Μαθησιακές Δυσκολίες ή Δυσλεξία υπαγορεύει.

Θεμελιακή Μεθοδολογική Παράμετρος

Τέλος, οι αρχές της Μεθοδολογίας, διαφοροποιούνται σε κάθε γνωστικό τομέα, ανάλογα με τη φυσιολογία αυτού και τη φύση των δυσκολιών που εμφανίζονται σε αυτόν. Όμως θεμελιακή κοινή παράμετρος, είναι η αναλυτικο-συνθετική προσέγγιση του κάθε αντικειμένου σε εξαιρετικά αποδομική βάση και αντίστοιχα και η αλυσιδωτή επανασύνθεση του.

Tο Χρονοδιάγραμμα μιας Αποκατάστασης

1. Αξιολόγηση των Μαθησιακών Δυσκολιών

Image

Καταλυτική θέση στη Μεθοδολογία μας, κατέχει η έγκυρη, αναλυτική, ακριβής και λεπτομερής Αξιολόγηση σχολικών ικανοτήτων του μαθητή. Τα ευρήματα της Αξιολόγησης εκτιμώνται και καταγράφονται στην
Έκθεση Αξιολόγησης Μαθησιακών Δυσκολιών, ένα κείμενο - Διάγνωση, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις Δημόσιες Υπηρεσίες και στο σχολείο.

Η Αξιολόγηση των Μαθησιακών Δυσκολιών αναδεικνύει όλες τις γνωστικές διαδικασίες και δοκιμασίες που περιλαμβάνονται στη διαδικασία της μάθησης (π.χ. Ανάγνωση, Αναγνωστική Κατανόηση, Γραφή, Ορθογραφία κ.τ.λ) όπου είναι πιθανό να εκδηλώνονται Μαθησιακές Δυσκολίες και είναι κρίσιμη στην εκπόνηση του Ατομικού Προγράμματος Αποκατάστασης, που συνήθως ακολουθεί.

2. Εκπόνηση Ατομικού Προγράμματος Αποκατάστασης

Image

Μετά την Αξιολόγηση των Μαθησιακών Δυσκολιών και την εξαγωγή συμπερασμάτων και διάγνωσης, σειρά έχει η διακρίβωση των στόχων της αποκατάστασης και η διατύπωση τους στο Ατομικό Πρόγραμμα Αποκατάστασης του μαθητή.

Στόχοι Αποκατάστασης

Το Ατομικό Πρόγραμμα Αποκατάστασης, είναι ένα κείμενο που καταγράφει και προσδιορίζει χρονικά τόσο τους μεσοπρόθεσμους όσο και τους μακροπρόθεσμους στόχους της Αποκατάστασης των Μαθησιακών Δυσκολιών του συγκεκριμένου μαθητή.

Παράγοντες που επηρεάζουν το Πρόγραμμα Αποκατάστασης

Πέρα από την Έκθεση Αξιολόγησης Μαθησιακών Δυσκολιών, στην εκπόνηση του Ατομικού Προγράμματος Αποκατάστασης, συνυπολογίζονται

 • η ιδιαιτερότητα
 • η φύση
 • η ιεράρχηση των δυσκολιών
 • η ηλικία
 • η σχολική βαθμίδα και η
 • υπόλοιπη ζωή του παιδιού/εφήβου.

Επιλογή Εκπαιδευτικού Υλικού

Κατόπιν, γίνεται επιλογή ή πιθανή τροποποίηση του εκπαιδευτικού υλικού αποκατάστασης ΜαΘησιακών Δυσκολιών και Δυσλεξίας που θα χρησιμοποιηθεί. Η επιλογή αυτή γίνεται με στόχο την διευκόλυνση στο μέγιστο βαθμό των στόχων της Αποκατάστασης.

3. Αποκατάσταση - Συνεδρίες (Μαθήματα)

Image

Το Ατομικό Πρόγραμμα Αποκατάστασης καθορίζει των αριθμό και τη διάρκεια των εβδομαδιαίων συνεδριών (μαθημάτων) που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων της Αποκατάστασης.

Οι συνεδρίες Αποκατάστασης (μαθήματα) , πραγματοποιούνται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, από έμπειρους θεραπευτές, ειδικά εκπαιδευμένους στη Μεθοδολογία μας και κάτω από την εποπτεία μας. Σε ειδικές περιπτώσεις, είναι δυνατή (υπό προϋποθέσεις) η πραγματοποίηση των συνεδριών σε περιβάλλον επιλογής του μαθητή.

4. Έλεγχος – Προσαρμογή Στόχων (ανά τρίμηνο)

Image

Η πορεία της Αποκατάστασης επανεκτιμάται κάθε τρεις μήνες οπότε και γίνεται έλεγχος του τρόπου ανταπόκρισης του μαθητή στο εφαρμοζόμενο Ατομικό Προγράμμα Αποκατάστασης.

Η επανεκτίμηση αυτή μπορεί να επιφέρει αναπροσαρμογή των μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων του Ατομικού Προγράμματος Αποκατάστασης καθώς και του χρησιμοποιούμενου εκπαιδευτικού υλικού Αποκατάστασης Μαθησιακών Δυσκολιών και Δυσλεξίας .