Διάγνωση και Αξιολόγηση Δυσλεξίας

Προσφέρουμε αναλυτική και λεπτομερή και όχι αδρή και ενδεικτική, Διάγνωση και Αξιολόγηση Μαθησιακών Δυσκολιών και Δυσλεξίας, σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου.

Η Αξιολόγηση, πού στηρίζεται στην έρευνά μας πάνω στη Διάγνωση και Αξιολόγηση των Μαθησιακών Δυσκολιών και Δυσλεξίας, περιλαμβάνει αξιόπιστη και επιστημονικά κατοχυρωμένη άποψη για

Τα ευρήματα της Αξιολόγησης καταγράφονται στη σχετική Έκθεση Αξιολόγησης Σχολικών Ικανοτήτων. Στην Έκθεση αυτή, γίνεται επίσης, εκτενής αναφορά στο τρόπο που οι δυσκολίες αλληλο-επιδρούν και αλληλο-επηρεάζουν τη διαδικασία της μάθησης του αξιολογούμενου μαθητή.

Η ορθή και λεπτομερής Διάγνωση και Αξιολόγηση των Μαθησιακών Δυσκολιών και της Δυσλεξίας, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για το σχεδιασμό της αρμόζουσας κατά περίπτωση Θεραπείας, την εκπόνηση αποτελεσματικού Ατομικού Προγράμματος Αποκατάστασης και την επιλογή του κατάλληλου Εκπαιδευτικού Υλικού.

Η Αξιολόγηση γίνεται στο χώρο μας και διαρκεί περίπου 3 ώρες.