Παροχή Φροντιστηριακής Βοήθειας

Παρέχουμε φροντιστηριακή βοήθεια στα φιλολογικά μαθήματα, στους μαθητές μας του Γυμνασίου που κάνουν Αποκατάσταση, από ειδικά εκπαιδευμένο, βάσει της μεθοδολογίας μας επιστημονικό συνεργάτη.

Συγκεκριμένα παρέχεται Φροντιστηριακή Βοήθεια:

Στα άμεσα σχέδιά μας είναι να παρέχεται και φροντιστηριακή βοήθεια στα Μαθηματικά και στη Φυσική από επιστημονικό ειδικό συνεργάτη εκπαιδευμένο και στη μεθοδολογία μας.

Μαθησιακές Δυσκολίες και Αρχαία

Μπορούν να μάθουν Αρχαία οι μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες ή Δυσλεξία;

Ένας μαθητής με Μαθησιακές Δυσκολίες, με έντονη δυσορθογραφία στη Νέα Ελληνική, σίγουρα θα έχει εξίσου μεγάλη δυσκολία στην ορθή γραφή των Καταλήξεων, των Ονομάτων, και των Ρημάτων και της Αρχαίας Ελληνικής.

Όμως η διδασκαλία της μορφολογίας της Νεάς Ελληνικής, η σωστή και μεθοδευμένη διδασκαλία του ονοματικού και ρηματικού συστήματος της, θα εξασφαλίσει και την ομαλή κατάκτηση της μορφολογίας της Αρχαίας Ελληνικής. Δηλαδή θα είναι δυνατή η διάκριση ενός Ονόματος από ένα Ρήμα, οπότε θα είναι πιθανή και η κλίση του Ρήματος αυτού (λχ στον Αόριστο).

Σε αντίθετη περίπτωση, το οποιοδήποτε εγχείρημα θα είναι στη σφαίρα του ολοκληρωτικά μη κατανοητού.